Archives for 1/10/07

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

On: 31.10.07


Με μια επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ , χωρίς καμία δυσκολία μπορεί να διαπιστώσει κανείς την σπατάλη που γίνεται στις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης. Οι περισσότεροι βάζουν 2-3 πράγματα μόνο σε κάθε σακούλα χωρίζοντάς τα συνήθως κατά είδος...αλλού το τυρί και αλλού το ζαμπόν...έτσι κι αλλιώς τσάμπα είναι! Τσάμπα; Ε, δεν παίρνω και 2-3 αχρησιμοποίητες για το σπίτι; Χρειάζονται αυτές...
Αυτό όμως ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Μιλάμε για 60.000 τόνους πλαστικού μιας χρήσης που καταναλώνει η Ελλάδα ετησίως! Μιλάμε για σακούλες κατασκευασμένες από μη ανακυκλώσιμα υλικά, των οποίων η αποσύνθεση είναι πολύ δύσκολη τόσο στο έδαφος όσο και στο νερό...για την ακρίβεια στο νερό είναι δυσκολότερη!
Το θέμα είναι το τι μπορεί να γίνει για να μειωθεί αυτή η υπερκατανάλωση! Σε άλλες χώρες όπως πχ. στη Γερμανία και την Ελβετία έχουν επαναφέρει το διχτάκι και τις υφασμάτινες τσάντες, τις οποίες αγοράζει ο καταναλωτής και χρησιμοποιεί κάθε φορά που πάει για ψώνια. Η άλλη λύση είναι η χρέωση της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης. Η Ιρλανδία είναι μια από τις χώρες που εφαρμόζουν αυτό το μέτρο και...με επιτυχία μπορεί να συμπεράνει κανείς, αφού έχει μειωθεί η κατανάλωση πλαστικού μιας χρήσης κατά 90%!
Η καλύτερη επιλογή είναι η εφαρμογή και των δύο μέτρων ταυτόχρονα...έτσι όποιος δε θα θέλει να αγοράζει τις πλαστικές σακούλες του σούπερ μάρκετ, θα φέρνει από το σπίτι του! Πρέπει όμως αυτό να εφαρμοσθεί μαζικά για να έχει τα απαιτούμενα αποτελέσματα!

Η ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000

On: 30.10.07

Με αφορμή την καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για την Ελλάδα, σας παρουσιάζω παρακάτω το μεγαλύτερο κομμάτι από ένα κείμενο, αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο natura 2000 και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ:


Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» θεσμοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζεται η συνθήκη.
Τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Κατά τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες.
Οι τύποι οικοτόπων και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που προστατεύονται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, IV και V.
Το δίκτυο Natura 2000
Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκο επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά: Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK, και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (στα αγγλικά: Sites of Community Importance - SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. Οι ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα Βιογεωγραφικών Σεμιναρίων. Οι ΤΚΣ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Ο κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας όσον αφορά την Μεσογειακή ζώνη, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα, οριστικοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος με αριθμό L259 vol.49 21/9/06 (διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:259:SOM:EN:HTML).
Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (στα αγγλικά: Special Areas of Conservation - SAC)» το αργότερο μέσα σε μια εξαετία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για την διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός αυτών. Οι ΕΖΔ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ...

On: 26.10.07

Άλλη μία καταδίκη της Ελλάδας για παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ανακοινώθηκε σήμερα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η Ελλάδα κρίθηκε ένοχη, καθώς δεν έχει ολοκληρώσει τον χαρακτηρισμό επαρκούς αριθμού και έκτασης Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), όπως υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διατήρηση των Πτηνών. Οι ΖΕΠ είναι προστατευόμενες περιοχές εξαιτίας της σημασίας τους για την ορνιθοπανίδα και αποτελούν τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου «Natura 2000».
Με στόχο να αναστραφεί η τάση μείωσης της βιοποικιλότητας ως το 2010, η Ευρωπαϊκή Οδηγία ζητάει από όλα τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις περιοχές της επικράτειάς τους, οι οποίες χρήζουν προστασίας. Κριτήριο και σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των περιοχών που χρήζουν προστασίας λόγω της σημασίας τους για τα πουλιά, αποτελεί ο κατάλογος των «Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά» τον οποίο έχει καταρτίσει η παγκόσμια ομοσπονδία ορνιθολογικών οργανώσεων, Birdlife International που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Στην Ελλάδα, οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά καλύπτουν περίπου το 26% της επικράτειας, οι ΖΕΠ όμως που έως σήμερα θεσμοθετηθεί και ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, δεν ξεπερνούν σε έκταση το 10% της επικράτειας.
Υ.Γ.Άρθρο από το anthropos.gr!Δείτε το όλο εδώ!

Ο ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ!

On: 22.10.07

Ο Βαγγέλης Αποστόλου, πρώην βουλευτής Ευβοίας και μέλος Π.Γ. ΣΥΝ, επισημαίνει ότι στις τεράστιες καταστροφές που επέφεραν στο περιβάλλον της Εύβοιας οι φετινές πυρκαγιές έρχονται να προστεθούν και οι επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από τη λειτουργία 2 ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη λιθάνθρακα.
Όπως είναι γνωστό, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει γνωμοδοτήσει θετικά στο αίτημα της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για μονάδα 450MW με προοπτική τα 2000MW στο Μαντούδι, ενώ αναμένεται ανάλογη απόφαση για μονάδα της ΔΕΗ στο Αλιβέρι ισχύος 800MW με προοπτική τα 1700MW.
"Κι όλα αυτά αποφασίζονται σε μια χρονική περίοδο που η χώρα μας έχει ήδη αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% σε σχέση με το 1990, ενώ με βάση το πρωτόκολλο του Κιότο έχει αναλάβει την υποχρέωση να συγκρατήσει αυτή την αύξηση μέχρι το 2012.Οι επιπτώσεις της λειτουργίας τους στο περιβάλλον θα είναι τεράστιες αφού οι εκπομπές τους είναι διπλάσιες σε διοξείδιο άνθρακα, πενταπλάσιες σε οξείδιο θείου και τετραπλάσιες σε οξείδιο του αζώτου. Γι΄ αυτό και υπήρξαν έντονες αντιδράσεις σε άλλες περιοχές που ανακοινώθηκαν ανάλογες αποφάσεις. Ήδη η Μεσσηνία κατόρθωσε πριν ένα χρόνο να ματαιώσει ανάλογη μονάδα στην επικράτειά της".
Αναμφίβολα πρόκειται για ένα ακόμα περιβαλλοντικό έγκλημα που πρόκειται να λάβει χώρα στην Ελλάδα και που σίγουρα θα υποβαθμίσει-αν γίνει-κατά πολύ την ποιότητα της ζωής όλων!

Υ.Γ. Το παραπάνω άρθρο είναι από το site servitoros.gr(ημ/νία δημοσίευσης 9/10/07)

ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ...

On: 11.10.07

Μέσα στον Νοέμβρη αναμένεται να ανακοινωθεί έκθεση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για το κλίμα και στην οποία επιστήμονες αναφέρουν ότι "βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε ένα μεγάλο κίνδυνο δραματικής μεταβολής του κλίματος". Νέα βελτιωμένα επιστημονικά δεδομένα έδειξαν ότι το επίπεδο του μονοξειδίου του άνθρακα και άλλων εκπομπών που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, έφτασαν τα 455 μέρη ανά εκατομμύριο ήδη από τα μέσα του 2005, κατά πολύ αυξημένο σε σχέση με τους υπολογισμούς των επιστημόνων.
"Είναι πολύ πιο πάνω από τα όρια που είχαμε θέσει στο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ δυνατό σενάριο, όπως το είχαμε διατυπώσει το 2001", τονίζουν οι επιστήμονες.
Οι κλιματικές αλλαγές δεν αφορούν μόνο τα κύματα καύσωνα και τις πλημμύρες, αλλά επηρεάζουν και την ανθρώπινη υγεία. Αναπνευστικές παθήσεις τους χειμερινούς μήνες και υποσιτισμός είναι μερικές μόνο από τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στον ανθρώπινο οργανισμό.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης, είναι ότι η κομισιόν θα υιοθετήσει κείμενο με προτάσεις για δράση σε κοινοτικό επίπεδο, όπως η ανάγκη αναθεώρησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την ανθρώπινη υγεία, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Ταυτόχρονα, θα προτείνει την ενδυνάμωση των μεθόδων παρατήρησης του κλίματος και την οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης πολιτών.
Υ.Γ.Η παραπάνω ανάρτηση αποτελεί κομμάτι άρθρου στην εφημερίδα metropolis (αρ. φύλ.324/ Τετάρτη 10/10/07)

Επισκέψεις από 28/6/07...