ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ...

On: 15.8.08Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ-Αρχιμήδης ΙΙ, πραγματοποιήθηκε από το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου έρευνα σχετικά με τις Τοπικές Πολιτικές Περιβάλλοντος και την Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Σκοπός της ήταν:
  • η εξέταση του τρόπου και του βαθμού εφαρμογής, στο νομό Αιτωλοακαρνανίας , της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κυρίως, από τις αρμόδιες για θέματα περιβάλλοντος διοικητικές αρχές, αλλά και τα αρμόδια δικαστήρια,
  • η διερεύνηση των ελλειμμάτων ή των «τρωτών» της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με βάση αναφοράς την εφαρμογή της στο νομό,
  • η διακρίβωση της πρόσληψης των περιβαλλοντικών προβλημάτων από αυτές τις αρχές αλλά και από τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας,
  • η εξέταση του ρόλου των παραπάνω αρχών και φορέων, και η εμπλοκή τους στην ανάδειξη αλλά και διαχείριση και έλεγχο των περιβαλλοντικών προβλημάτων,
  • η ανάδειξη της ασκούμενης ή μη πολιτικής περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο,
  • η δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικής με το ερευνώμενο θέμα, που εμπλουτίζεται με βιβλιογραφική (γενική και ειδική σχετικά με το νομό) και νομοθετική τεκμηρίωση,
    και η δημιουργία ιστοσελίδας με θέματα σχετικά με το άμεσο αντικείμενο της έρευνας.

Η έρευνα κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα. Προσωπικά στάθηκα σε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία. Ανάμεσα στα άλλα, η έρευνα καταλήγει: Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζεται πλημμελώς , το οποίο βέβαια είναι πολύπλοκο και δαιδαλώδες-διάσπαρτο.[...]Δεν γίνεται μεθοδική –συστηματική αλλά ευκαιριακή και παρεμπίπτουσα παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. [...]Οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν επισημάνει την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, και εφαρμογής των αποφάσεων.[...]Επισημαίνεται η μη εφαρμογή από τις δικαστικές αρχές του κατ΄εξοχήν περιβαλλοντικού Επισημαίνεται η μη εφαρμογή από τις δικαστικές αρχές του κατ΄εξοχήν περιβαλλοντικού νόμου 1650/86.

Στην συνέχεια η έρευνα κατηγοριοποιεί τα συμπεράσματα ανά τομέα, αναφέροντας χαρακτηριστικά για την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου:"Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου είναι περιοχή προστασίας της φύσης, σύμφωνα με την διάκριση του Ν. 1650/86, Τόπος Κοινοτικής Σημασίας(ΤΚΣ) στο πλαίσιο του δικτύου Φύση 2000 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και δηλωμένη ως προστατευόμενος υδροβιότοπος στο πλαίσιο της Συνθήκης Ραμσάρ. Η μόλυνση της λιμνοθάλασσας θεωρείται από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του νομού. Δεν είναι όμως μόνο αυτή που υποβαθμίζει αυτή την προστατευόμενη περιοχή. Καταπατήσεις, εκτεταμένες επιχώσεις, ρύπανση (λόγω φυτοφαρμάκων), καταπατήσεις, αυθαίρετη χρήση, αποστραγγίσεις αρδευτικών αντλιοστασίων λόγω φυτοφαρμάκων, συνθέτουν το μέγεθος της παραβίασης της νομοθεσίας στην περιοχή".


Η διεύθυνση στην οποία δημοσιεύεται αυτή η άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα είναι: http://perivallon.teimes.gr/

Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο του blog για το e-mail, με το οποίο μας γνωστοποίησε την έρευνα!

φωτογραφία:η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου από την angel

0 σχόλια on "ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ..."

Επισκέψεις από 28/6/07...