ΤΟ ΑΠΘ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

On: 27.6.12


Στο Αριστοτέλειο το πρώτο Σύ­στηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων! Το κόστος, ανάλογα µε τις ώρες χρή­σης, θα κυµαίνεται από ένα έως πέ­ντε ευρώ.
Η πανεπιστηµιακή κοινότητα του ΑΠΘ για µια ακόµα φορά πρωτοτυ­πεί, αφού αποφάσισε τη δηµιουργία του πρώτου στην Ελλάδα συστήµα­τος κοινόχρηστων ποδηλάτων για τους φοιτητές και τους εργαζόµενους στο πανεπιστήµιο.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Πρό­γραµµα Ολοκληρωµένης Περιβαλ­λοντικής ∆ιαχείρισης του ΑΠΘ µε στόχο την ελάττωση του αριθµού των κινούµενων αυτοκινήτων στον χώρο του πανεπιστηµίου και µεταξύ άλλων στοχεύει στη βελτίωση των συνθη­κών µετακίνησης, στον περιορισµό των ατοµικών δαπανών των χρηστών του συστήµατος για αγορά καυσίµων ή εισιτηρίων και στην οικονοµική στή­ριξη φοιτητών του ΑΠΘ που θα απασχοληθούν για τις ανάγκες λειτουργί­ας του συστήµατος.
Για κάθε χρήση ποδηλάτου προ­καταβάλλεται ποσό ενός ευρώ για τους φοιτητές και 1,50 ευρώ για τους εργαζόµενους µε δικαίωµα χρήσης τριών ωρών. Για κάθε επό­µενη µετά την τρίτη ώρα η χρέω­ση είναι τριάντα λεπτά. Για ηµερή­σια, δωδεκάωρη χρήση η συνολική χρέωση είναι τρία ευρώ για 24ωρη τέσσερα και για χρήση κατά τη δι­άρκεια του Σαββατοκύριακου 5 ευρώ.
Σε πρώτη φάση το σύστηµα διαθέτει 60 ποδήλατα, τα οποία θα προορίζο­νται για αστική - περιαστική χρήση και θα είναι διαθέσιµα καθηµερινά. Στο σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων θα εργάζονται 10 φοιτητές σε θέσεις µερικής απασχόλησης, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν θα χρησιµοποι­ηθούν για τη συντήρηση και την επέ­κταση του συστήµατος.
Το σχέδιο αναπτύχθηκε και υποστη­ρίζεται από την εταιρεία Cyclopolis σε συνεργασία µε το ΑΠΘ. Η Cyclopolis είναι ελληνική εταιρεία κατασκευ­ής Συστηµάτων ∆ιάθεσης Κοινό­χρηστων Ποδηλάτων, τα οποία κα­τασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

Το παραπάνω άρθρο είναι από το "Πράσινο Ποντίκι".

Τέτοιου είδους συστήματα είναι εδώ και πολλά χρόνια διαδεδομένα στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν και δίκτυα ποδηλατοδρόμων για μεγαλύτερη ασφάλεια. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους εγχειρήματα είναι σε εμβρυικό στάδιο, καθώς ο Έλληνας μέχρι πρόσφατα προτιμούσε τη χρήση του αυτοκινήτου. Τα τελευταία χρόνια πολλοί άνθρωποι έχουν αφήσει τα αυτοκίνητα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να χρησιμοποιούν ποδήλατο, όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω έλλειψης υποδομών και της συμπεριφοράς των οδηγών στους ελληνικούς δρόμους είναι πάρα πολλά.
Σίγουρα το εγχείρημα του ΑΠΘ είναι ελπιδοφόρο κι ελπίζω το επόμενο διάστημα να αρχίσουν να ευαισθητοποιούνται και οι τοπικές αρχές, ώστε να αρχίσουμε να βλέπουμε κι εκτεταμένα δίκτυα ποδηλατοδρόμων στις ελληνικές πόλεις, που θα κάνουν πιο ασφαλή και πιο ελκυστική τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς στους δρόμους.

0 σχόλια on "ΤΟ ΑΠΘ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!"

Επισκέψεις από 28/6/07...